Strona głównao Serwisieo Gabinetacho AptekachDodaj ogłoszenie Kontakt Cennik Regulamin Edytuj lub usuń ogłoszenie  
Darmowe Ogłoszenia Nieruchomości Medycznych. Wynajmę Gabinet Lekarski. Sprzedam Aptekę. Sprzedam NZOZ, Sprzedam Klinikę, Kupię NZOZ, Kupię Klinikę z kontraktem NFZ
Kategorie
Aptekę Kupię (45)
Aptekę Sprzedam (103)
Biznes Medyczny - Kupię (21)
Biznes Medyczny - Sprzedam (75)
Biznes Medyczny - Współpraca (36)
GABINETY NA GODZINY (5)
Lokal na Aptekę/Gabinet (694)
Obiekt na Klinikę/Przychodnię (300)
Szukam Lokalu/Obiektu  (28)
Teren/Działka pod Klinikę (14)
Zlecę Budowę/Remont Kliniki (3)
Box tekstowy
 
Dodaj reklamę
Sponsorowane
Wyszukiwarka
 Szukaj słów: 
 Miejscowość: 
 Kategoria: 
 Typ oferty:
 Region:
 Cena:
od: 
do: 
O Aptekach
 
OGÓLNIE

Warunki jakie musi spełniać lokal, aby można było w nim otworzyć aptekę:

Minimalny metraż
apteki, podobnie jak inne wymagania związane z jej prowadzeniem, zostały określone w art. 97 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: DzU z 2008 r. nr 45, poz. 271). Zgodnie z nimi:

* powierzchnia podstawowa apteki ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 80 metrów kwadratowych;
* w miejscowościach liczących mniej niż 1 500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich nie może ona być mniejsza niż 60 metrów kwadratowych;
* w przypadku aptek szpitalnych powierzchnia podstawowa została również określona na poziomie minimum 80 metrów kwadratowych.

W skład apteki musi wchodzić powierzchnia podstawowa i pomocnicza. Wykazy pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej zostaną określone w odpowiednim rozporządzeniu ministra zdrowia.

Prawo farmaceutyczne nie precyzuje wysokości lokalu przeznaczonego na aptekę.
Odwołuje się do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dz. U. Nr 75, poz.690 zn 2002r. z późniejszymi zmianami. Par. 72 Pomieszczenia do pracy i innych celów w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: nie więcej niż 4 osób -2,5m więcej niż 4 osób -3,0m. W małych aptekach posiadających 2 stanowiska wystarcza wys. 2,5m dla wszystkich pomieszczeń apteki. W aptece z większą ilością stanowisk sprzedaży obowiązują 3,0 m wysokości.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)


z dnia 30 września 2002 r.

w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

(Dz. U. z dnia 14 października 2002 r.)

Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Lokal apteki musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określone dla budynku użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy określone w odrębnych przepisach, oraz szczegółowe wymogi określone w rozporządzeniu.
2. Liczba pomieszczeń apteki oraz ich powierzchnia, kształt i wyposażenie muszą gwarantować prawidłowe funkcjonowanie apteki.

§ 2. 1. Materiały budowlane i wykończeniowe zastosowane w lokalu apteki muszą spełniać wymagania obowiązujące w odniesieniu do lokalu zakładu opieki zdrowotnej.
2. Instalacje znajdujące się w aptece powinny być wykonane zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3. 1. Apteka ogólnodostępna powinna być usytuowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Izba ekspedycyjna apteki ogólnodostępnej nie może stanowić pomieszczenia przechodniego i zawsze musi być usytuowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, pod warunkiem że poziom podłogi tego pomieszczenia znajduje się na poziomie lub powyżej poziomu urządzonego terenu budynku.
3. Dopuszcza się usytuowanie pozostałych pomieszczeń apteki na innych kondygnacjach, pod warunkiem że lokal apteki stanowić będzie organizacyjnie i funkcjonalnie wydzieloną całość, tak aby każde z pomieszczeń wchodzących w skład apteki było dostępne bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

§ 4. 1. Aptekę szpitalną sytuuje się na terenie szpitala tak, aby zapewnić prawidłowe zaopatrzenie oddziałów w produkty lecznicze i wyroby medyczne.
2. Magazyny apteki szpitalnej przeznaczone do przechowywana materiałów łatwo palnych, płynów infuzyjnych, wyrobów medycznych, płynów żrących, opakowań szklanych oraz materiałów pomocniczych mogą być umieszczone w oddzielnej piwnicy lub suterenie, pod warunkiem że ich odległość od pozostałych pomieszczeń apteki nie jest znaczna.

§ 5. 1. Do apteki ogólnodostępnej muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia:
1) dla osób korzystających z usług apteki;
2) dla personelu i dostaw towaru.
2. Do apteki szpitalnej muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia:
1) dla personelu;
2) dla dostaw towaru.
3. Wejście dla osób korzystających z usług apteki ogólnodostępnej musi zapewniać:
1) nieograniczony dostęp do izby ekspedycyjnej w czasie godzin pracy apteki, w tym również dla osób niepełnosprawnych;
2) możliwość wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w porze nocnej.

§ 6. 1. Poszczególne pomieszczenia w aptece:
1) wyposaża się w odpowiednie urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny;
2) rozplanowuje się w sposób zapewniający prawidłową organizację pracy, bezpieczeństwo oraz bezkolizyjność komunikacyjną;
3) zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Pomieszczenia apteki przeznaczone na izbę recepturową, izbę do sporządzania produktów homeopatycznych i zmywalnię muszą posiadać odpowiednie urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.
3. Pomieszczenia apteki, w których są sporządzane, wydawane i przechowywane produkty lecznicze oraz wydawane i przechowywane wyroby medyczne, muszą być wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie.
4. Pomieszczenia, w których są przechowywane leki cytostatyczne, muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odrębnych przepisach dla zakładów opieki zdrowotnej.

§ 7. Apteka musi być wyposażona:
1) w urządzenia umożliwiające sporządzanie leków w postaciach farmaceutycznych wykonywanych w aptekach;
2) w urządzenia umożliwiające prawidłowe przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w sposób zabezpieczający je przed zakurzeniem i zabrudzeniem.

§ 8. 1. Podstawowe wyposażenie apteki ogólnodostępnej stanowią:
1) stół ekspedycyjny, który może być osłonięty w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom niezatrudnionym w aptece, wyposażony w szuflady do przechowywania wyodrębnionych asortymentowo produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
2) szafy ekspedycyjne zamykane do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi;
3) szafy magazynowe zamykane lub regały oraz łatwo zmywalne podesty;
4) szafy lub kasety przeznaczone do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury, przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków;
6) termometry i higrometry we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne;
7) loża recepturowa kryta tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia;
8) wagi wielozakresowe, których parametry określają odrębne przepisy;
9) stół kryty tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia;
10) aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z odpowiednio zabezpieczonym odbieralnikiem, jeżeli apteka wytwarza wodę oczyszczoną;
11) szkło do przygotowywania leków recepturowych;
12) naczynia i utensylia recepturowe, odpowiednio oznakowane, do przygotowywania leków recepturowych, z wydzieleniem naczyń i utensyliów dla środków z grupy bardzo silnie działających.
2. Jeżeli apteka sporządza leki w warunkach aseptycznych, to podstawowe jej wyposażenie stanowią ponadto:
1) loża z nawiewem laminarnym do przygotowywania leków w warunkach aseptycznych, umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu lub izbie recepturowej;
2) sterylizator.
3. Aptekę, w której są sporządzane produkty homeopatyczne, wyposaża się ponadto w aparaturę umożliwiającą sporządzanie tych produktów w określonych postaciach farmakopealnych.

§ 9. 1. Podstawowe wyposażenie apteki szpitalnej stanowią sprzęty wymienione w § 8 ust. 1 pkt 2-12, a także:
1) stół ekspedycyjny;
2) loża do sporządzania leków w warunkach aseptycznych;
3) stół laboratoryjny;
4) digestorium;
5) autoklaw;
6) sterylizator;
7) aparatura do rozpuszczania, sączenia i rozlewania kropli ocznych oraz do sporządzania innych leków jałowych.
2. Jeżeli w aptece szpitalnej są sporządzane leki do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki cytostatyczne, koncentraty do hemodializy i dializy dootrzewnowej lub płyny infuzyjne, aptekę wyposaża się ponadto odpowiednio w aparaturę służącą do:
1) sporządzania leków do żywienia pozajelitowego;
2) sporządzania leków do żywienia dojelitowego;
3) przygotowywania leków cytostatycznych;
4) przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej;
5) wytwarzania płynów infuzyjnych.

§ 10. W lokalu apteki ogólnodostępnej i lokalu apteki szpitalnej zapewnia się dostęp do:
1) obowiązującego Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obowiązującego Urzędowego Wykazu Wyrobów Medycznych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury fachowej.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 833)

Lista Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych:

Województwo dolnośląskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Pl. Powstańców W-wy 1
50-951 Wrocław
tel.: (0-71) 340 69 75
tel.: (0-71) 340 69 80
fax.: (-71) 340 64 96
e-mail: nf3@duw.pl
strona: www.farmacja.ibip.wroc.pl

Województwo mazowieckie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel./ fax: (0-22) 629 52 53
e-mail: wiif@wiif.waw.pl
strona: www.wiif.waw.pl

Województwo podlaskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel.: (0-85) 662-37-36
fax: (0-85) 662-37-26
e-mail: wif.bialystok@formica.com.pl
strona: www.wif.pbip.pl

Województwo kujawsko-pomorskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ul. Królowej Jadwigi 18
85-959 Bydgoszcz
tel.: (0-52) 320 61 80
tel / fax: (0-52) 322 58 96
e-mail: wif@farmacja-bydgoszcz.pl
strona: www.farmacja-bydgoszcz.pl

Województwo pomorskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
tel.: (0-58) 300-00-92
tel./ fax: (58) 320-28-58
e-mail: wiif-sekretariat@wiif.gdansk.pl
strona: www.bip.wiif.gdansk.pl

Województwo lubuskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax: (0-95) 721-54-25
tel.: (0-95) 721-54-26
tel./fax: (0-95) 711-54-25
tel.: (0-95) 711-54-26
e-mail: infzg@poczta.onet.pl
strona: www.farmacja-gorzow.pl

Województwo śląskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
ul. Raciborska 15
40-074 Katowice
tel.: (0-32) 208 74 68
fax: (0-32) 208 74 69
e-mail: swiif_kc@pro.onet.pl
strona: www.swif.katowice.uw.gov.pl

Województwo świętokrzyskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
AL. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: (0-41) 34-518-35
fax: (0-41) 34-529-45
e-mail: wifkielce@onet.pl
strona: www.wifkielce.prot.pl
Województwo małopolskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
tel.: (0-12) 422 75 41/43
tel./fax: (0-12) 422 75 52
e-mail: sekretariat@wif.malopolska.pl
e-mail: mwif@wif.malopolska.pl
strona: www.malopolska.pl/bip/wif

Województwo lubelskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
ul. Unicka 4
20-126 Lublin
tel.: (081) 53-222-18
fax: (081) 53-222-19
e-mail: wif@woi.lublin.pl
e-mail: wif@poczta.onet.pl
strona: www.wif.netbip.pl

Województwo łódzkie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
tel.: (0-42) 630-21-71
tel.: (0-42) 630-21-79
fax: (0-42) 630 -25-14
e-mail: wif@bip.lodz.pl
strona: www.wif.bip.lodz.pl

Województwo warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
ul. Dworcowa 28
10-437 Olsztyn
tel. (0-89) 539-91-34
fax: (0-89) 533-29-99
e-mail: wifols@interia.pl
strona: www.bip.wif-olsztyn.pl

Województwo opolskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
ul. Plebiscytowa 5
45-380 Opole
tel. (0-77) 453-98-24, tel./ fax (0-77) 456-57-35
e-mail: joanna.cichy@opole.wif.gov.pl
strona: www.bip.wif.wbd.pl

Województwo wielkopolskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań
tel.: (0-61) 875 95 75
fax.: (0-61) 875 95 87
e-mail: wiif.sekretariat@poznan.uw.gov.pl
strona: www.wif.poznan.bip-i.pl

Województwo podkarpackie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12a
35-205 Rzeszów
tel. (0-17) 862-05-45
fax (0-17) 862-04-06
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
strona: www.rzeszow.wif.gov.pl

Województwo zachodniopomorskie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin
tel.: (0-91) 421-07-70
tel./fax: (0-91) 421-04-80
e-mail: wif@wif.szczecin.pl
e-mail: sekretariat@wif.szczecin.pl
strony: www.wif.szczecin.pl, www.bip.wif.szczecin.pl
Linki sponsorowane.
Kontakt Regulamin Rejestracja Logowanie |